Tracklist

1. Eltse grins foarby
2. It feest
3. Twalingsiel
4. Moarn sil de sinne skine
5. It wetter waakst
6. De jûn is kaam
7. Hert fan myn gefoel
8. De hel foarby
9. Op `e fyts
10. Wa ‘t ik bin
11. Oars as at ik tocht
12. In nije dei
13. Dreamflecht yn de tiid
14. Nim my mei